من با توام تو بی من

گفتم:خدا از همه دلگیرم.

گفت:حتی ازمن؟

گفتم:خدایا دلم را ربودند.

گفت:پیش ازمن؟

گفتم:خدایا چقدر دوری؟

گفت:تو یا من؟

گفتم:خدایا تنها ترینم.

گفت:بیشتر از من؟

گفتم:خدایا کمک خواستم.

گفت:از غیر من؟!

گفتم:خدایا دوستت دارم.

گفت:بیش از من؟

گفتم:خدایا اینقدر نگو من.

گفت:من باتوام توبی من.

/ 0 نظر / 2 بازدید