دهه شصتی

دهه شصت یعنی . . . 
یعنی بیدار شدن با بوی نفت بخاری نفتی
یعنی اپول مانتو
یعنی ویدئو قاچاق
یعنی آتاری و میکرو
یعنی فخرفروختن با کتونی میخی..!
یعنی تلویزیون سیاه و سفید
یعنی کپسول بوتان و پرسی
یعنی نوار کاست
یعنی خریدن لبو و لواشک از سر کوچه ی مدرسه
یعنی سوختگی نارنجی رنگ بلوز کاموایی...
.
یعنی نیمکت سه نفره
یعنی چوبین و زبل خان
یعنی تیله بازی
عاشق شدن از پس پرده حیا و شرم
یعنی صدای آژیر قرمز
 یعنی سریال اوشین
دهه شصت یعنی من...
 یعنی ما

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید