عشق

عشق ادم راداغ میکند ولی دوست داشتن ادم را پخته...
هر داغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای خام نمیشود...
{دکتر علی شریعتی}

----------------------------

هنوز عاشق نشدم ولی با همه وجودم دوستت دارم.....

/ 0 نظر / 2 بازدید