دل نامه های یک دوست

تجربه بی رحم ترین معلم دنیاست. چون اول امتحان میگیرد ، بعد درس میدهد!

بهمن 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
17 پست
بهمن 91
14 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
15 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
2 پست