اگه یه روز یکی پیدا بشه

که منو به خود خودم برسونه

حاضرم قلبمو باهش قسمت کنم.