دستانِ کوچکم برای بستن چشمانت کفایت می کند
نبین رنگ شرمساری؛ قهرمانِ هستیِ من!!!

دوستت دارم...... با همه وجود... فقط بخاطر اینکه پدرم هستی و همیشه درکنارم هستی...همیشه دوستت دارم