هر انسانی عطری خاص دارد!
گاهی برخی، عجیب بوی خدا می دهند...
مثل مادر