نگاه سردم نیازمند گرمای محبت توست.

دستانم را بگیر.

آمین