سلام

دیروز یه سی دی انداختم تو پلیر ماشین رفیقم. موقع بارگذاری سی دس رو نمایشگر دستگاه نوشت " CD READ " ناخودآگاه خندم گرفتنیشخند.