باور نکن تنهاییت را

من با توام منزل به منزل

محمد اصفهانی