چقدر با این جمله هم عقیده هستید؟

لطف مکرر میشه حق مسلم