دارم سعی می کنم،لااقل از آن "بد"هایی باشم که " خوب"ها را دوست دارند.