فرق یا حسین گفتن و با حسین بودن فقط در یک نقطه است.

اکنون قلم در دست توست.

"کل یومٍ عاشورا و کل ارضن کربلا"

---------------------------------------------

نمیخوام خدایی نکرده شما رو به کم توجهی متهم کنم ولی این سه خط، خیلی حرف برای گفتن داره.

امیدوارم تامل کنیم.