ایام تسلیت

و مهمتر                                                   "درس عبرت"