ما عــادت کـردیـم وقـتـی تـوی خــونـه فــیـلم مـی بـیـنـیم ،
تمام که شد بـه تـیتـراژ رسـید دسـتـگاه رو خـامــوش مــی کـنـیـم،
یـا اگــه تـوی ســیـنما بـاشــیم ســالـن و تــرک مـی کــنـیم .
مـا تـوی زنــدگـیـمون هـیـچ وقــت کــســانی و
کــه زحــمـتـای اصــلـی و بــرامون می کشن و نـمی بـیـنیم ،
ما فـــقـط کــســانـی و دوســت داریـم بـبـینـیم
کــه بــرامـون نـقـش بــازی مـی کـنن!!!!