فردا صبح باباشون میرن عراق....

واقعا یهویی شد فاصله ثبت نام تا تشرف فقط دو روز بود....