پروردگارا 

تو را به کرمت...تو را به بزرگی ات...تو را خداوندی ات

همه مقرض ها را از دینی که بر گردن دارن نجات بده....

آمین

-----------------------

دوستان برام دعا کنید....