خوشبختی یعنی صبح زود بیدار شدن
نه با صدای زنگ ساعت،
بلکه با اشتیاق رسیدن به هدف