سلام

 

نماز  یعنی   نظم ، منطق ، اخلاق و زیبایی حاکم بر هرآنچه از آن به هستی و خلقت پرورگار یاد می کنیم .

جستجوگر کانالهای مبتنی بر صدق این موارد رو در تک تک امورات زندگی باشیم تا خدایی شویم و صرفا با تکیه بر یک بعد به اموراتمون ننگریم که دراینصورت شکست حتمی است ولو عقل کل، اخلاق کل ، اِندِه نظم یا زیبایی باشیم .