معنای انتظار را باید از مــــــــادران شهیدان گمنام پرسید
ما چــه میفهمیم معنای دلگیری غروب جمعه را .......