عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی
دکتر شریعتی