هر آن کس که دندان دهد نان دهد

هر آن کس که درد دهد درمان دهد.

امشب خالم تو ICU، فردا عمل قلب داره...

التماس دعا دارم....