فرداشب عروسی یکی از دوستای دوره دانشگاهمه...

ایمان جان پیوندت مبارک.